Financiële reserves SWV IJssel Berkel


Passend onderwijs en financiën

"Goed bestuur vraagt om verstandig financieel beleid" schrijft hoofdredacteur Jos Gerards in zijn redactioneel commentaar van het PO Magazine van april 2019. Dit is een onafhankelijk, praktisch en opiniërend kennismagazine, opgezet voor en door beslissers betrokken bij samenwerkingsverbanden binnen het primair onderwijs. ‘Sparen voor later’ is de veelzeggende titel van zijn stuk; ook bij IJssel | Berkel wordt gewerkt aan de juiste balans tussen het opbouwen van de benodigde reserves en het maximaal inzetten van publieke middelen ten behoeve van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. In onderstaand stuk lichten we dit toe.

Verevening middelen zware ondersteuning

Bij de invoering van passend onderwijs in 2014 zijn de middelen voor zware ondersteuning gelijk over de samenwerkingsverbanden in het land verdeeld. Op advies van de Evaluatiecommissie Passend Onderwijs is in 2015 besloten om het beschikbare budget voor zware ondersteuning gelijkmatig, naar verhouding van het aantal leerlingen te verdelen, oftewel te verevenen.

Om samenwerkingsverbanden de tijd te geven deze ondersteuning in te richten op een manier die past bij de beschikbare middelen, is er een overgangsregeling van 5 jaar ingesteld (2015 – 2020). Gedurende deze vereveningsperiode ‘groeit’ het samenwerkingsverband toe naar het nieuwe ondersteuningsbudget.

Als samenwerkingsverband IJssel | Berkel hebben we te maken met een vereveningsopdracht waarbij wij in stappen € 1.500.000,- minder inkomsten van het Ministerie ontvangen.
 

Positief resultaat

Passend onderwijs vraagt om een passende en verantwoorde besteding van de gelden. In het nieuwe ondersteuningsplan 2018-2022 is opgenomen hoe we het geld de komende jaren willen inzetten en welke collectieve doelen we daarmee beogen te behalen.

De doelstelling van de verevening is door SWV IJssel Berkel gerealiseerd; onder andere deze extra vereveningsmiddelen hebben de afgelopen jaren geleid tot positieve resultaten. De (concept)jaarrekening 2018 laat een gezonde financiële situatie zien, met ook dit jaar een positief resultaat. Kijken we echter meerjarig dan ontstaat er een tekort bij een gelijkblijvend ondersteuningsaanbod.


Bestemmingsreserve ‘ondersteuning’

We vinden het van groot belang om het huidige niveau van ondersteuning en het dekkend aanbod in de regio te borgen en ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften.

We kiezen er daarom bewust voor om het resultaat opzij te zetten in een bestemmingsreserve ‘ondersteuning’. Zo blijven de ontvangen middelen beschikbaar voor het doel waarvoor wij ze hebben ontvangen; passend onderwijs. Uiteraard blijven we daarbij elk jaar kritisch kijken naar de cijfers en de vraag of het beleid en de begroting eventueel bijgesteld moeten worden.

 

Terug naar het overzicht

Twitter