Extra en zware ondersteuning

Extra ondersteuning: arrangement
Is de basisondersteuning ontoereikend? Dan kunnen ouders en school een arrangement aanvragen bij het samenwerkingsverband.
Een eerste stap voor het aanvragen van een arrangement is een bespreking in het ondersteuningsteam.


Zware ondersteuning: toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
Voor sommige kinderen is een (tijdelijke) lesplaats in het speciaal (basis)onderwijs de meest passende plek. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring  van het samenwerkingsverband nodig.

De belangrijkste punten voor u op een rij:

  • De aanvraag van een TLV wordt voorbereid door het ondersteuningsteam. Naast de vaste deelnemers (school, ouders, onderwijscoach en gezinscoach) dient bij de aanvraag van een TLV ook de orthopedagoog vanuit het SWV betrokken te zijn.
  • Ouders ontvangen vooraf van de school en/of de orthopedagoog van het SWV inzage in/een afschrift van de stukken welke de school aan het SWV verstrekt ten behoeve van de aanvraag.
  • De school stuurt het ondertekende aanvraagformulier en de bijbehorende bijlagen op naar de betrokken orthopedagoog van het SWV.
  • De toewijzingscommissie beoordeelt de aanvraag van een TLV op basis van procedurele en inhoudelijke criteria .
  • In het geval de aanvraag is goedgekeurd, stelt het SWV een TLV op. Wij versturen de TLV binnen 5 werkdagen per mail naar de aanvragende - en de nieuwe school en een afschrift naar ouders.
  • Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij een school voor S(B)O. De zorgplicht gaat over naar de nieuwe school.
  • De school voor S(B)O plaatst het kind zo snel mogelijk nadat een TLV is afgegeven.
  • Het is de verantwoordelijkheid van ouders en de school van herkomst om het kinddossier (inclusief deskundigenadvies) over te dragen naar de nieuwe school.

In het stroomschema aanvraag extra en zware ondersteuning staat beschreven hoe u de ondersteuning kunt aanvragen (nieuwe versie volgt medio december '18).