Ondersteuningsroute

Extra ondersteuning: arrangement
In specifieke gevallen kan een school een arrangement bij het samenwerkingsverband aanvragen. Het gaat om reguliere basisscholen die passend onderwijs (willen) bieden aan kinderen met speciale, intensieve ondersteuningsbehoeften. De aanvraag hiervoor verloopt via het ondersteuningsteam en wordt door school ingediend bij het samenwerkingsverband. De toewijzingscommissie van het samenwerkingsverband beslist of het arrangement wordt toegekend.


Speciale ondersteuning: toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
Voor sommige kinderen is een (tijdelijke) lesplaats in het speciaal (basis)onderwijs de meest passende plek. We noemen dit speciale ondersteuning. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig.

De belangrijkste punten voor u op een rij:

  • De aanvraag van een TLV wordt voorbereid door het ondersteuningsteam. Naast de vaste deelnemers (school, ouders, onderwijscoach en gezinscoach) dient bij de aanvraag van een TLV ook de orthopedagoog vanuit het SWV betrokken te zijn.
  • Ouders ontvangen vooraf van de school en/of de orthopedagoog van het SWV inzage in/een afschrift van de stukken welke de school aan het SWV verstrekt ten behoeve van de aanvraag.
  • De school stuurt het ondertekende aanvraagformulier en de bijbehorende bijlagen op naar de betrokken orthopedagoog van het SWV.
  • De toewijzingscommissie beoordeelt de aanvraag van een TLV.
  • In het geval de aanvraag is goedgekeurd, stelt het SWV een TLV op. Wij versturen de TLV binnen 5 werkdagen per mail naar de aanvragende - en de nieuwe school en een afschrift naar ouders.
  • Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij een school voor S(B)O. De zorgplicht gaat over naar de nieuwe school.
  • De school voor S(B)O plaatst het kind zo snel mogelijk nadat een TLV is afgegeven.
  • Het is de verantwoordelijkheid van ouders en de school van herkomst om het kinddossier (inclusief deskundigenadvies) over te dragen naar de nieuwe school.

In het stroomschema Ondersteuningsroute (versie januari 2019) staat beschreven hoe u de ondersteuning kunt aanvragen.