Thuiszitters

De aanpak van thuiszitters staat of valt met het tijdig in beeld hebben van alle thuiszittende kinderen. Als samenwerkingsverband willen we het aantal thuiszitters volgen én de preventieve aanpak verder versterken. Ook op landelijk niveau is het terugdringen van het aantal thuiszittende kinderen een belangrijk speerpunt. Zo dienen samenwerkingsverbanden elke twee maanden een overzicht van thuiszittende kinderen aan te leveren bij de Onderwijsinspectie.

De belangrijkste afspraken op een rij:

  • De school meldt alle ongeoorloofd verzuim van kinderen bij de leerplichtambtenaar via het Verzuimregister van DUO.
  • Signaleert de school langdurig of frequent (ziekte)verzuim? Dan voert de school altijd een gesprek met de ouders. Als het nodig is, volgt een bespreking in het ondersteuningsteam.
  • De school meldt thuiszittende kinderen bij de leerplichtambtenaar, schoolbestuur en onderwijscoach vanuit het SWV. Onder thuiszitter wordt verstaan: leerplichtige jongeren die wel op een school ingeschreven staan, maar langer dan vier weken ongeoorloofd afwezig zijn en niet over een vrijstelling beschikken.

Daarnaast onderstrepen wij uiteraard het belang van tijdige afstemming tussen ouders, school en alle betrokken partners. Ook bij dreigende thuiszitters. Samen kunnen we de nodige acties op touw zetten met als doel om (langdurig) thuiszitten te voorkomen.

Met het landelijke Thuiszitterspact verbinden de betrokken ministeries, sectorraden en de VNG zich aan de ambitie dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg. Ook het samenwerkingsverband IJssel | Berkel en de betrokken gemeenten  willen (langdurig) thuiszitten van kinderen voorkomen. En het liefst nog eerder dan 2020. Lees in het Thuiszitterspact hoe we dit waar willen maken.