Geschillen

De scholen en besturen zijn verantwoordelijk voor het bieden van een passende onderwijsplek voor uw kind. Uiteraard gaat dit in nauw overleg met u als ouder. Toch is het niet altijd te voorkomen dat er een verschil van inzicht ontstaat over wat een kind nodig heeft en hoe de ondersteuning het beste aan te bieden is. Geschillen kunnen ontstaan over de toelating en verwijdering, de toelaatbaarheid en de ondersteuning. Om juridische stappen te voorkomen zijn er meerdere mogelijkheden. U kunt gebruik maken van mediation of een onderwijsconsulent inschakelen.

Mediation
De eerste stap bij een geschil is mediation. Dit wordt ingezet om het geschil op te lossen en verdere juridische stappen te voorkomen. Het is mogelijk om een erkende mediator uit ons samenwerkingsverband bij een geschil te vragen, maar ook een onafhankelijke partij uit een ander samenwerkingsverband. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal.

Onderwijsconsulenten
De onderwijsconsulenten vormen een organisatie die is ingesteld door het Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij adviseren en begeleiden ouders en scholen als er problemen zijn met de plaatsing van een kind dat extra ondersteuning nodig heeft. Of als dit proces moeizaam verloopt en school en ouders niet tot een oplossing kunnen komen. De advisering en begeleiding zijn kosteloos. Meer informatie vindt u op onderwijsconsulenten.nl.

Procedures
Als mediation of de bemiddeling van een onderwijsconsulent niet tot een oplossing leidt, dan heeft u de mogelijkheid om verdere juridische stappen te zetten, afhankelijk van het soort geschil.

  • Geschil tussen ouders en schoolbestuur rond toelating en verwijdering > procedure.
  • Geschil tussen ouders (of schoolbestuur) en het samenwerkingsverband over toelaatbaarheid voor het speciaal (basis) onderwijs > procedure.
    Voor geschillen over toelaatbaarheid S(B)O is het samenwerkingsverband wettelijk verplicht een onafhankelijke adviescommissie in te richten. Om deze onafhankelijkheid optimaal te kunnen waarborgen heeft IJssel | Berkel dit belegd bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so van de Stichting Onderwijsgeschillen.
  • Geschil tussen ouders en schoolbestuur over de ondersteuning > procedure.

In het ondersteuningsplan van IJssel | Berkel staat vanaf pagina 37 uitgebreid beschreven wat uw mogelijkheden zijn op het gebied van advies, bemiddeling en de mogelijke procedures.

Meer informatie vindt u op onderwijsgeschillen.nl  en geschillenpassendonderwijs.nl