Veelgestelde vragen

 1. Wanneer geldt de zorgplicht?
  Als ouders hun kind schriftelijk aanmelden bij een school moet deze school bekijken of ze het kind een passende plek kan bieden. Ook als het kind al op een andere school staat ingeschreven. De zorgplicht geldt juridisch gezien voor het schoolbestuur. In de praktijk vult de school waar het kind is aangemeld of staat ingeschreven de zorgplicht in. De zorgplicht is niet van toepassing indien op de school geen plaatsruimte beschikbaar is en/of de ouders de grondslag niet respecteren.

 2. Voor welke kinderen moeten scholen een ontwikkelingsperspectief opstellen?
  Scholen zijn verplicht een ontwikkelingsperspectief op te stellen voor kinderen die extra ondersteuning krijgen in het regulier onderwijs en kinderen in het speciaal (basis) onderwijs.
  Een school heeft de vrije keuze om ook voor kinderen binnen de basisondersteuning een ontwikkelingsperspectief (OPP) op te stellen als dat gezien de leer- en/of gedragsontwikkeling wenselijk is. Zeker voor kinderen binnen de basisondersteuning met een eigen leerlijn voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en/of rekenen is een OPP wenselijk.
  Vanaf 1 augustus 2017 hebben ouders instemmingsrecht op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief.

 3. Moet ik als leerkracht ook medische handelingen verrichten?
  Nee. Alleen speciaal hiervoor opgeleid en gecertificeerd personeel kan medische zorg verlenen. Bijvoorbeeld een schoolverpleegkundige, of een hiervoor opgeleide onderwijsassistent.